Gazetecilik

BÖLÜM BAŞKANI’NIN ÖNSÖZÜ

Çağımızda Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki hızlı gelişmeye paralel olarak yeni bir dönemin; Sanayi 4.0 olarak da adlandırılan, Dördüncü Sanayi Devrimi döneminin başladığı bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç geçiş ve uygulama olmak üzere iki aşamada gerçekleşirken toplumsal alanlarda (ekonomik, sosyal ve siyasal) önemli değişim ve dönüşümlere neden olacaktır. İlk adımların yaşandığı bu günlerde bile değişim ve dönüşümün ilk işaretlerinin daha şimdiden görülmeye başladığını söyleyebiliriz. Bu kapsamda, kısa bir süre içinde hemen hemen tüm mesleklerin bu süreçten etkileneceğini; mesleklerin yapısında, işleyişinde ve kullandıkları teknolojide önemli değişimin yaşanacağını göreceğiz. Dördüncü Sanayi devrimine geçiş ve uygulama süreçlerinde bazı mesleklerin tamamen ortadan kalkacağı diğer yandan şimdi mevcut olmayan yeni mesleklerin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.

Önemli oranda bilgi ve iletişim teknolojilerinin alt yapısı üzerinde gerçekleşen Dördüncü Sanayi Devrimi sadece sanayi sektörünce değil tarım sektöründe de etkin olacaktır. Ancak en büyük etkinin gazetecilik alt sektörünü de içinde barındıran hizmetler sektöründe yaşanacağı öngörülmektedir. Önümüzdeki süreçte gazetecilik mesleğinde de kaçınılmaz olarak önemli oranda değişim ve dönüşümün yaşandığı görülecektir. Gazetecilik meslek olarak ortadan kalkmayacak ancak nitelik ve nicelik açısından büyük bir değişim ve dönüşüm geçirecektir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Gazetecilik Bölümü akademik kadrosu olarak; Türkiye ve Dünyadaki gelişmeler paralelinde hem bilimsel verileri hem de bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Bölümümüzün eğitim programı ve ders içeriklerini bu veriler ışığında hazırlayarak Türkiye’nin en etkin eğitim-öğretim yapan bölümü olmayı hedefledik. Bölümümüz kadrosunun temel amacı hem ulusal hem de uluslararası düzeyde gazetecilik yapabilecek öğrenciler yetiştirmektir. Bölümümüzün bu amaç ve hedeflerimize ulaşmak için oluşturduğumuz ders planı ve ders bilgi paketleri gelişmelere göre devamlı güncellenerek geliştirilmektedir.

2017-2018 Eğitim-öğretim yılında bölümümüze ilk öğrencilerimiz alarak eğitim-öğretim faaliyetini başlattık. İdealinde gazetecilik mesleği olan, özgüveni yüksek, girişimci, katılımcı, yenilikçi ve ekip çalışmasını seven değerli gençlerimizin aramıza katılmasından çok mutluyuz. Mevcut ve gelecekte aramıza katılacak öğrencilerimizle etkin, yoğun ve başarılı çalışmalar yapacağımıza ve ülkemize vatanını, milletini devletini seven, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilen başarılı gazeteciler yetiştireceğimize inanıyoruz.   

Doç. Dr. Birol AKGÜL

TARİHÇE

Bölümümüz 2011 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Fakültemiz bünyesinde açılmış, ancak 2017-2018 eğitim-öğretim yılında birinci öğretim programına öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır. Bölümümüz kadrosunda; 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent olmak üzer toplam 4 öğretim üyesi ve bölüm Sekreteri bulunmaktadır.  Bölümümüzün mevcut durumda yeterli olan akademik ve idari kadrosu uzun dönemli Eğitim Stratejik Planı kapsamında daha da zenginleştirilecektir. İkinci Öğretim açılmasına yönelik çalışmalarda devam etmektedir.

MİSYON

Ulusal ve Uluslararası alanda etkin şekilde gazetecilik yapabilecek mesleki bilgiye, teknik donanıma, milli ve evrensel kültürel değerlere sahip, özgüveni yüksek bireyler yetiştirebilmek için sürdürebilir nitelikli stratejik eğitim planları geliştiren ve uygulamaya aktaran, kalite odaklı, yenilikçi ve girişimci bir bölüm olmak

VİZYON

Nitelikli ve yüksek düzeyde iletişim becerisine sahip insan kaynakları ile kurum kültürüne değer veren, özgün çalışmalar yapılmasını destekleyen, kalite odaklı gelişmeyi hedefleyen özgürlükçü yönetim anlayışıyla Türkiye’deki öncü ve seçkin bir Gazetecilik Bölümü olmak

AMAÇ

Donanımlı akademik ve güleç yüzlü idari personeli ile geleceğin gazetecilerini yetiştirmek için; proje tabanlı, uygulamaya dönük, disiplinler arası inceleme ve araştırma çalışmalarına dayalı eğitim-öğretim yapmak; bu kapsamda yerel, ulusal ve uluslararası basın kuruluşları ile ortak bilimsel, kültürel, sosyal, sportif ve mesleki programlar geliştirmek

HEDEFLER

Bölümümüzün temel hedefi; gazetecilik mesleğine ilişkin hak, sorumluluk ve etik değerlerini bilen, toplumsal sorunlara duyarlı, akademik ve bilimsel bir bakış açısı kazanmış, elde ettiği bilimsel teorik verileri uygulamaya aktarabilen, iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilen, sorun çözücü, özgüvenli, yenilikçi ve girişimci mezunlar yetiştirmektir. Bu temel hedef çerçevesinde kısa, orta ve uzun vadeli alt hedefler de belirlenmiştir. Bunlar;

DEĞERLERİMİZ

Gazetecilik Bölümü, Üniversitemizin tespit etmiş olduğu değerleri olduğu gibi benimsemiş ve öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarla birlikte bu değerleri eğitim sürecine aktarmayı ve hayatın tüm alanlarına yaygınlaştırmayı ilke edinmiştir. Bu Değerlerimiz (alfabetik sırayla);

 • Aidiyet
 • Bilimsellik
 • Düşünce ve İfade Özgürlüğü
 • Eğitilmiş Vatandaşlar
 • Etik
 • Girişimcilik
 • Hareketlilik
 • İşbirliği, Dayanışma ve Paylaşma
 • Kalite ve Verimlilik
 • Katılımcılık
 • Kentle Bütünleşme
 • Mükemmelliyetçilik
 • Şeffaflık
 • Tanınırlık
 • Tarihine ve Coğrafyasına Sahip Çıkma
 • Yaşam Boyu Öğrenme
 • Yenilikçilik ve Yaratıcılık

KARİYER İMKANLARI

Bölümümüzde eğitim-öğretim gören öğrenciler mezuniyet sonrasında; kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektör ve kamu işletmelerinde, uluslararası yerli ve yabancı işletmelerde görev ve sorumluluk üstlenebileceklerdir. Kariyer planlamasına yer alan örnek işletme, kurum, kuruluş ve birimler aşağıda belirtilmektedir;

 • Yerel Gazeteler
 • Ulusal Gazeteler
 • Uluslararası Gazeteler
 • Yayın/Basım Evleri
 • Kitap Evleri
 • Ulusal ve Uluslararası Radyolar
 • Ulusal ve Uluslararası Televizyonlar
 • Sosyal Medya İşletmeleri
 • Özel ve Kamu İşletmelerin Basın Yayın ve/veya Halkla İlişkiler Birimleri

GÖREV TANIMLARI

Bölüm: Fakülte ve yüksekokulların amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün oluşturan ve lisans düzeyini de içeren en az bir eğitim-öğretim, bilim ve sanat dallarında araştırma ve uygulama yapan birimdir.

Yükseköğretim kurumları içinde bölüm açılmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere göre Yükseköğretim Kurulu karar verir.

Bölüm Başkanı: Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

Bölüm başkanı, fakülte kuruluna katılır ve bölümü temsil eder. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı tarafından izlenir ve denetlenir.

Bölüm başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu, bağlı bulunduğu rektör, dekan veya yüksekokul müdürüne sunar.

Bölüm Kurulu: Bölüm Kurulu; tek anabilim dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri ve okutmanlardan, birden fazla anabilim dalı bulunan bölümlerde ise bölüm başkan yardımcıları ile anabilim dalı başkanlarından oluşur.

Bölüm başkanının tespit edeceği gündemdeki konuları konuşmak üzere eğitim-öğretim yılı süresince ayda en az bir defa toplanır. Bölüm kurulu, bölüm ile varsa bölüme bağlı anabilim dallarının eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin programlarının, araç, gereç ve fiziksel imkanlarından en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir. Bölüm kurulunun bu konularda hazırlayacağı öneriler, bölüm başkanının onayından sonra uygulanır.

Anabilim Dalı: Bölümü oluşturan ve en az bir bilim dalını kapsayan eğitim-öğretim, uygulama faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birimdir. Anabilim dalının kurulmasına, birleştirilmesine veya kaldırılmasına doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere göre Yükseköğretim Yürütme Kurulu karar verir.

Anabilim Dalı Başkanı: Anabilim Dalı’nın kapsamında olan ve müfredatta yer alan derslerin içeriklerinin belirlenmesi; son bilimsel veriler çerçevesinde oluşturulması, Eğitim Stratejik Planlarının hazırlanması ile Bölüm Başkanının görevlendirdiği bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur.

Anabilim Dalı Kurulu: Bilim Dalı Başkanlarından oluşur. Anabilim dalının, yalnız bir bilim dalını kapsadığı durumlarda, anabilim dalı kurulu bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşur. Anabilim dalı kurulu, ilgili anabilim dalı programlarının planlanması ve uygulanmasında anabilim dalı başkanına görüş bildirir.

Bölümün Öğretim Üyesi: Bölüm derslerinin yürütülmesinden ve Bölüm Başkanlığı tarafından verilen görevleri yerine getirmekten sorumludur.

Bölüm Sekreteri: Bölümün resmi yazı ve kayıt işlerinden sorumludur. Bölüm Başkanının vermiş olduğu görevleri yerine getirir.

ÇOMÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ VE GAZETECİLİK BÖLÜMÜNÜN İMKANLARI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi gazetecilik pratiği açısından güçlü bir altyapıya sahiptir. İletişim Fakültesi’ne bağlı bir uygulama gazetesi (ÇOMÜ Gazete), uygulama televizyonu (ÇOMÜ TV), çekim ve kurgu stüdyosu ile bir radyo (Kampüs FM) bulunmaktadır.

ÇOMÜ Gazete

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde çıkarılan ÇOMÜ Gazete ile öğrencilerimiz habercilik alanında teorik olarak öğrendiklerini pratikte de uygulama imkânına sahiptir. Öğrencilerimiz haber yazımı, haber fotoğrafçılığı, röportaj teknikleri, köşe yazarlığı, kurumsal iletişim gibi gazeteciliğin temel uygulama ilkelerini ÇOMÜ Gazete içinde pratiğe geçirebilecektir.

Çekim ve Kurgu Stüdyosu

Yaklaşık 50 metrekarelik stüdyomuzda öğrenciler TV Haberciliğine yönelik çekim ve kurgu yapma imkânına sahiptir. TV Haberciliğine yönelik pratik derslerin de verildiği bu stüdyolarda; TV Haberciliğin teknik temelleri öğrencilere aktarılmaktadır.

 Kampüs FM 94.0

Kampüs FM, üniversitemiz bünyesinde kurulmuş ve çok geniş imkânlara sahip bir radyodur. En son teknoloji ile donatılmış modern stüdyolarda yayın hayatına devam eden Kampüs FM, hem İletişim Fakültesi öğrencilerinin mesleki deneyim kazanmasını sağlamakta, hem de tüm üniversite öğrencilerimize program hazırlayıp sunma imkânı vermektedir. Kampüs FM’in sunduğu olanaklarla öğrencilerimiz radyo haberciliğine ilişkin uygulamalar yapma imkânına sahiptir.

 ÇOMÜ TV - Uygulama Televizyonu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren ÇOMÜ TV 2013 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Gerekli tüm teknik alt yapıya sahip olan uygulama televizyonu, web sayfası üzerinden yayınlarını sunmaktadır.

İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Üniversite Televizyonu ile öğrencilerimiz yayın, haber ve programcılık konusunda uygulama yapabilme olanağına sahiptir. 

 

Bölümümüz hakkındaki detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

 

Ekler

2) GAZETECİLİK BÖLÜMÜ WEB SAYFA İÇERİĞİ.docx